Palvelut

Algotin talo_01

Korjausneuvonta

Oletko vanhan talon onnellinen omistaja? Toimistossamme on paljon osaamista perinteisistä rakenteista, korjaustavoista, restauroinnista, konservoinnista, maalaamisesta ja muista kunnostustöistä. Pienemmissä rakennusperinnön hoitoon liittyvissä kysymyksissä neuvomme mielellämme puhelimitse (040 5955933 / Pekka) ja sähköpostitse (pekka@saatsi.fi). Tällainen pienimuotoinen neuvonta ei maksa sinulle mitään. Tarvittaessa teemme neuvontakäyntejä kohteissa tuntityönä. Neuvontakäynnillä käydään läpi työtapoja pienempien korjaustöiden, kuten maalauksen, pinkopahvituksen, ikkunoiden korjauksen tai muun toimenpiteen toteuttamisesta. Neuvonta kohdistuu korjaustoimenpiteisiin, jotka eivät edellytä rakennuslupaa.  Käynti voi olla luonteeltaan myös kartoitus, jossa tutkitaan rakennuksen nykykuntoa ja tehdään arvio korjaustarpeesta ja suunnittelutarpeen laajuudesta.

Puutarhurin talo_01

Mittaaminen ja dokumentointi

Aloitamme vanhan talon korjaussuunnittelun dokumentoimalla rakennuksen nykytilanteen. Tämä tarkoittaa, että teemme aina tarkat piirustukset lähtötilanteesta itse mittaamalla ja tutkimalla rakennuksen perin pohjin. Näin syntyy työskentelyssä tarvittava digitaalinen piirustusaineisto, johon voidaan luottaa, ja samalla tutustumme syvällisesti rakennuksen ominaisuuksiin, rakenteisiin ja mahdollisiin ongelmakohtiin.

IKKUNA seurasaari karjamaja

Rakennushistoriaselvitys

Rakennushistoriaselvityksen tehtävänä on luoda rakennuksesta tai rakennusryhmästä hyvä yleiskuva korjausrakentamisen tai yksityiskohtaisen kaavoituksen tarpeisiin. Rakennushistoriaselvityksen kohteena on rakennus nykytilassaan, sellaisena kuin se on tutkimusta tehtäessä. Selvitys vastaa kysymyksiin “Millainen rakennus on?” ja “Miksi se on sellainen kuin on?”. Rakennushistoriaselvityksessä tutkitaan arkisto- ja kenttätöiden avulla kohteen historiaa, suunnittelu- ja muutosvaiheita ja nykytilaa. Arkistotiedot valottavat kohteen rakennus- ja muutoshistoriaa ja kohteessa tehtävät selvitykset täydentävät kokonaiskuvaa nykytilan osalta. Eri lähteistä saatuja tietoja yhdistämällä ja vertaamalla arvioidaan esimerkiksi rakennuksen eri aikoina tehtyjen osien säilyneisyyttä ja suunnitelmien toteutuneisuutta. Rakennushistoriaselvityksen tulokset kootaan raportiksi. Varsinaisen tekstisisällön ohessa kuva-aineistoilla on suuri merkitys raportin selkeyden ja käyttökelpoisuuden kannalta. Piirustusten, kaavioiden ja eri aikoina otettujen valokuvien avulla havainnollistetaan rakennuksen muutosvaiheita ja kerrotaan sen nykytilasta. Olemme laatineet useita rakennushistoriaselvityksiä, joista osa on vapaasti ladattavissa kotisivuiltamme.

pitajantupa_05

Suunnittelu

Projektit aloitetaan luonnossuunnittelulla, joka tehdään asiakkaan tavoitteiden ja tarpeiden perusteella. Asiakkaan elämäntilanteeseen, arvoihin ja toiveisiin eläytyminen on lähtökohta suunnittelutyölle. Aivan aluksi vierailemme tontilla yhdessä asiakkaan kanssa ja kartoitamme lähtökohtia. Tontilla käynti auttaa hahmottamaan paikan henkeä ja näkemään siihen sopivia ratkaisuja.  Tässä vaiheessa voidaan tehdä myös useampia vaihtoehtoisia toiminnallisuuskonsepteja, joista yksi valitaan tarkemman suunnittelun pohjaksi. Luonnosvaiheessa neuvottelemme rakennusvalvonnan, kaavoittajan, museoviranomaisten ja muiden tarvittavien viranomaistahojen kanssa, kohteen edellyttämällä tasolla.

Valittu luonnos kehitetään ratkaisuksi, jossa yhdistyvät suunnittelulle annetut tavoitteet ja reunaehdot. Suurin osa hankkeen kustannuksista ratkaistaan suunnitteluvaiheessa. Tässä vaiheessa tutkitaan parhaat mahdolliset materiaali- ja energiaratkaisut. Ehdotusvaiheessa työstetään tarvittavat lupakuvat. Teemme tarvittavat asiakirjat ja hoidamme yhteistyön muiden suunnittelijoiden ja viranomaisten kanssa.

Teemme aina myös kohteiden toteutussuunnitelmat. Tarkkojen suunnitelmien perusteella voidaan kilpailuttaa urakoitsijat ja lopulta toteuttaa suunnitelmien mukaiset rakennustyöt. Toteutussuunnitteluvaiheessa tehdään materiaalivalinnat, yksityiskohtien suunnittelu ja pihasuunnittelu. Valvomme työmaalla suunnitelmien toteuttamista varmistaaksemme, että lopputulos vastaa kaikilta osin yhdessä sovittua tavoitetasoa.

Suunnittelu ja rakentaminen ovat yhteistyötä. Rakennesuunnittelija ja talotekniikan asiantuntijat on hyvä kiinnittää hankkeeseen jo luonnosvaiheen aikana. Suunnittelijaverkostoomme kuuluu monia hyviä alan toimijoita. Rakentamistyöstä osa on mahdollista tehdä ns. hartiapankkityönä, mutta suosittelemme ammattirakentajan osaamisen hyödyntämistä. Joidenkin toteutusvaiheen töiden suorittaminen, kuten sähkökytkentöjen ja vesieristeiden tekeminen, vaatii joka tapauksessa ammattimiehen palkkaamista. Osallistuminen mielellämme muiden toimijoiden arviointi- ja valintaprosessiin. Näkyviin jäävien teknisten tarvikkeiden, kuten valokytkinten, putkien ja johtojen kiinnitysjärjestelmien sekä vesikalusteiden valitseminen kuuluu insinöörien ja urakoitsijoiden sijaan ensisijaisesti arkkitehdille, joka pääsuunnittelijana vastaa suunnittelun kokonaisuudesta. Lopullinen päätösvalta hankkeessa on luonnollisesti tilaajalla. Rakennushankkeeseen on lisäksi kiinnitettävä MRL 122§:n mukainen rakennustyömaan vastaava työnjohtaja, joka vastaa suunnitelmien toteuttamisesta.

porvoon_sauna_15

Avustukset suunnitteluun ja toteutukseen

Voimme hakea puolestasi avustuksia suunnitelmien toteuttamiseen. Avustuksia myönnetään myös suunnittelukustannusten kattamiseen. Olemme hakeneet asiakkaillemme hyvällä menestyksellä avustuksia mm. Museovirastosta, Ely-keskukselta ja Kotiseutuliitolta. Jos rakennuksesi on suojelukohde, on avustusten saaminen helpompaa.

korppoo_03

Maisema ja ympäristö

Teemme laaja-alaisesti suunnittelua maiseman ja ympäristön parissa. Kohteitamme ovat uudis- ja täydennysrakennusalueet ja niitä koskevat eri kaavatasojen kulttuuriympäristöinventoinnit, maisemaselvitykset, yleissuunnitelmat ja rakennustapaohjeet. Työskentelemme hautausmaiden, puistojen ja puutarhojen inventointien ja hoito- sekä kehittämissuunnitelmien parissa. Otamme kokonaisvaltaisesti huomioon kestävän kehityksen. Etsimme ratkaisuja, jotka tukevat luonnon monimuotoisuutta. Osaamme hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn. Sovitamme yhteen käyttäjien ja hoitajien toiveet sekä tarpeet. Suunnittelemamme ratkaisut ovat kulutuskestäviä ja esteettisiä.