As Oy Maaliviiva

1952 olympialaisiin valmistuneen taloyhtiön ikkunoiden ja parvekeovien ja vesikaton korjaushankkeen pää- ja arkkitehtisuunnittelu ja pihasuunnittelu sekä rakennushistoriaselvityksen laatiminen | Sijainti Helsinki | Rakennukset ja piha-alue on suojeltu asemakaavalla, ja se on osa Olympiakylän valtakunnallisesti merkittävää rakennettua kulttuuriympäristöä (RKY) | Laajuus 5 rakennusta / 202 huoneistoa / 19 735 brm2 | Tilaaja Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy sekä As Oy Maaliviiva | Rakennuslupa myönnetty ja suunnitelmat valmistuneet 2021

Kisakylä osana Helsingin olympialaisten 1952 rakennusperintöä

Kisakylä on määritelty valtakunnallisesti merkittäväksi rakennetuksi kulttuuriympäristöksi (www.rky.fi). Perustavoitteena alueilla pidetään rakennettujen kulttuuriympäristöjen säilymistä hyvien korjaustapojen ja hallitun muutoksen avulla. Alue sisältyy Docomomo:n kansalliseen valikoimaan yhtenä suomalaisen modernin arkkitehtuurin kärkikohteena yhdessä muun Helsingin olympiarakentamisen kanssa. Kisakylä rakennettiin vuoden 1952 olympialaisiin osallistuneen 4800 urheilijan majoittamiseksi. Alueen rakentaminen oli vuoden 1952 olympialaisten suurin yksittäinen rakennushanke. Koskelantien varressa rakennusten päädyt on maalattu rakennuksittain vaihtuvilla tehosteväreillä, jotka kuvaavat olympiarenkaiden värejä. (Lähde: Kisakylän korjaustapaohje, Kaupunkisuunnitteluvirasto 2015). Olemme laatineet kohteesta rakennushistoriaselvityksen suunnittelun avuksi.

Julkisivujen restaurointi

Kisakylässä oli useita eri rakentajia ja eri yhtiöiden rakennukset eroavat toisistaan seinärakenteiden ratkaisujen suhteen. Muurattujen tiiliseinien lisäksi esiintyy tiili-siporex -rakenteita. Julkisivun väritys vaihteli taloittain. Julkisivupinnan käsittelynä on vaakasuora harjattu rappaus tai roiskerappaus ja alkuperäisenä pintakäsittelynä kalkkimaalaus. Laadimme suunnitelmat As Oy Maaliviivan julkisivujen, ikkunoiden ja parvekeovien restauroinnille korjaustapaohjeen mukaisesti, alkuperäistä ilmettä vaalien. Kisakylän asuinrakennuksissa on harjakatto ja alkuperäinen katemateriaali oli punainen kattotiili. As Oy Maaliviivassa katemateriaaliksi oli myöhemmin vaihdettu betonitiilet, jotka esitimme suunnitelmissamme kunnostettaviksi, samoin alkuperäiset talotikkaat.

Piha-alueiden restaurointi

Kisakylä rakennettiin Kumpulan laaksoon pääosin avoimelle, lähes puuttomalle entiselle niittyalueelle. Asunto-osakeyhtiö Maaliviivan L:n muotoon sijoitetut rakennukset rajaavat etelään avautuvia pihoja. Asemakaavalliset perusratkaisut tekivät pihoista suojaisia ja aurinkoisia. Koskelantien puoleinen rakennuksen edusta asemakaavoitettiin puistovyöhykkeeksi. Asemakaavamääräyksen mukaan: Piha-alueilla kaupunkikuvallisesti ja ympäristökokonaisuuden kannalta arvokas puusto ja muut istutukset on säilytettävä ja tarvittaessa uudistettava siten, että alueen vehreä puistomainen ominaisluonne ja monilajinen alueelle tyypillinen kasvillisuus säilyy. Laadimme pihasuunnitelmat alkuperäisten suunnitelmien periaatteita noudattaen, uudet tarpeet huomioiden.

Vanhat valokuvat: Helsingin kaupunginmuseo.