Palvelut

Korjausneuvonta

Oletko vanhan talon onnellinen omistaja? Toimistossamme on paljon osaamista perinteisistä rakenteista, korjaustavoista, restauroinnista, konservoinnista, maalaamisesta ja muista kunnostustöistä. Pienemmissä rakennusperinnön hoitoon liittyvissä kysymyksissä neuvomme mielellämme puhelimitse (040 5955933 / Pekka) ja sähköpostitse (pekka@saatsi.fi). Tällainen pienimuotoinen neuvonta ei maksa sinulle mitään. Tarvittaessa teemme neuvontakäyntejä kohteissa tuntityönä. Neuvontakäynnillä käydään läpi työtapoja pienempien korjaustöiden, kuten maalauksen, pinkopahvituksen, ikkunoiden korjauksen tai muun toimenpiteen toteuttamisesta. Neuvonta kohdistuu korjaustoimenpiteisiin, jotka eivät edellytä rakennuslupaa.  Käynti voi olla luonteeltaan myös kartoitus, jossa tutkitaan rakennuksen nykykuntoa ja tehdään arvio korjaustarpeesta ja suunnittelutarpeen laajuudesta.

Mittaaminen ja dokumentointi

Aloitamme vanhan talon korjaussuunnittelun dokumentoimalla rakennuksen nykytilanteen. Tämä tarkoittaa, että teemme aina tarkat piirustukset lähtötilanteesta itse mittaamalla ja tutkimalla rakennuksen perin pohjin. Näin syntyy työskentelyssä tarvittava digitaalinen piirustusaineisto, johon voidaan luottaa, ja samalla tutustumme syvällisesti rakennuksen ominaisuuksiin, rakenteisiin ja mahdollisiin ongelmakohtiin. Vaikka kohteemme ovat usein hyvinkin vanhoja rakennuksia, hyödynnämme työssämme uusinta teknologiaa. Teemme mittaamisen toimistomme omalla laserkeilaimella, jonka luomasta pistepilviaineistosta työstämme suunnittelussa tarvittavat lähtötilannepiirustukset. Laserkeilaimen avulla luomme myös valokuvantarkan 3D-mallin rakennuksen sisältä ja ulkoa, mikä auttaa työn havainnollistamisessa.

Rakennushistoriaselvitys

Rakennushistoriaselvityksessä tutkitaan rakennuskohteen historiaa, suunnittelu- ja muutosvaiheita ja nykytilaa. Se on talon tarina helppolukuiseksi, havainnollistavaksi ja innostavaksi koottuna. Rakennushistoriaselvitys eli RHS auttaa ymmärtämään rakennusta syvällisesti ja tuntemaan sen historiaa sekä kerrostumia. Se liittää kohteen osaksi kulttuurissa tapahtuneita ilmiöitä. RHS on apuväline korjaus- ja muutossuunnitteluun, kaavoitukseen ja suojelutavoitteiden määrittelyyn ja sitä kautta rakennuksen tunnistettujen arvojen säilyttämiseen. Huolella laadittu RHS palvelee suunnittelijoita auttamalla rakennuksen luennassa. Se toimii omistajan ja suunnittelijoiden lisäksi tietolähteenä myös korjaustyön toteuttajalle ja laajemminkin rakennusperinnöstä kiinnostuneille. Opi tuntemaan rakennuksesi, voisi olla rakennushistoriaselvityksen ydin. Selvityksen merkittävin käyttötarkoitus on sen avulla tunnistettujen arvojen välittäminen kaikkeen rakennusta koskevaan päätöksentekoon. Päätös arvojen säilyttämisestä tai joissain tapauksessa niistä luopumisesta voidaan tehdä perustellen vain niiden tunnistamisen jälkeen. Olemme laatineet useita rakennushistoriaselvityksiä, joista osa on vapaasti ladattavissa täältä.

Olemme kirjoittaneet rakennushistoriaselvityksestä myös blogikirjoituksessamme.

Suunnittelu

Asiakkaan elämäntilanteeseen, arvoihin ja toiveisiin eläytyminen on lähtökohta suunnittelutyöllemme. Projektit aloitetaan luonnossuunnittelulla, joka tehdään asiakkaan tavoitteiden ja tarpeiden perusteella. Ensin tutkimme vaihtoehtoisia periaateratkaisuja, joista yksi valitaan tarkemman suunnittelun pohjaksi. Luonnosvaiheessa neuvottelemme rakennusvalvonnan, kaavoittajan, museoviranomaisten ja muiden tarvittavien viranomaistahojen kanssa, kohteen edellyttämällä tasolla.

Valittu luonnos kehitetään ratkaisuksi, jossa yhdistyvät suunnittelulle annetut tavoitteet ja reunaehdot. Suurin osa hankkeen kustannuksista ratkaistaan suunnitteluvaiheessa. Tässä vaiheessa tutkitaan parhaat mahdolliset materiaali- ja energiaratkaisut. Ehdotusvaiheessa työstetään tarvittavat lupakuvat. Teemme tarvittavat asiakirjat ja hoidamme yhteistyön muiden suunnittelijoiden ja viranomaisten kanssa.

Teemme aina myös kohteiden toteutussuunnitelmat. Tarkkojen suunnitelmien perusteella voidaan kilpailuttaa urakoitsijat ja lopulta toteuttaa suunnitelmien mukaiset rakennustyöt. Toteutussuunnitteluvaiheessa tehdään materiaalivalinnat, yksityiskohtien suunnittelu ja pihasuunnittelu. Valvomme työmaalla suunnitelmien toteuttamista varmistaaksemme, että lopputulos vastaa kaikilta osin yhdessä sovittua tavoitetasoa.

Suunnittelu ja rakentaminen ovat yhteistyötä. Rakennesuunnittelija ja talotekniikan asiantuntijat on hyvä kiinnittää hankkeeseen jo luonnosvaiheen aikana. Suunnittelijaverkostoomme kuuluu monia hyviä alan toimijoita. Rakentamistyöstä osa on mahdollista tehdä ns. hartiapankkityönä, mutta suosittelemme ammattirakentajan osaamisen hyödyntämistä. Joidenkin toteutusvaiheen töiden suorittaminen, kuten sähkökytkentöjen ja vesieristeiden tekeminen, vaatii joka tapauksessa ammattimiehen palkkaamista. Osallistuminen mielellämme muiden toimijoiden arviointi- ja valintaprosessiin. Näkyviin jäävien teknisten tarvikkeiden, kuten valokytkinten, putkien ja johtojen kiinnitysjärjestelmien sekä vesikalusteiden valitseminen kuuluu insinöörien ja urakoitsijoiden sijaan ensisijaisesti arkkitehdille, joka pääsuunnittelijana vastaa suunnittelun kokonaisuudesta. Lopullinen päätösvalta hankkeessa on luonnollisesti tilaajalla. Rakennushankkeeseen on lisäksi kiinnitettävä MRL 122§:n mukainen rakennustyömaan vastaava työnjohtaja, joka vastaa suunnitelmien toteuttamisesta.

Avustusten hakeminen

Voimme hakea puolestasi avustuksia suunnitelmien toteuttamiseen. Avustuksia myönnetään myös suunnittelukustannusten kattamiseen. Olemme hakeneet asiakkaillemme hyvällä menestyksellä avustuksia mm. Museovirastosta, Ely-keskukselta ja Kotiseutuliitolta. Jos rakennuksesi on suojelukohde, on avustusten saaminen helpompaa.

Maisema ja ympäristö

Teemme laaja-alaisesti suunnittelua maiseman ja ympäristön parissa. Kohteitamme ovat uudis- ja täydennysrakennusalueet ja niitä koskevat eri kaavatasojen kulttuuriympäristöinventoinnit, maisemaselvitykset, yleissuunnitelmat ja rakennustapaohjeet. Työskentelemme hautausmaiden, puistojen ja puutarhojen inventointien ja hoito- sekä kehittämissuunnitelmien parissa. Teemme laajempia ja suppeampia pihasuunnitelmia niin uudis- kuin restaurointikohteisiin. Otamme kokonaisvaltaisesti huomioon kestävän kehityksen. Etsimme ratkaisuja, jotka tukevat luonnon monimuotoisuutta. Osaamme hulevesien luonnonmukaisen käsittelyn. Sovitamme yhteen käyttäjien ja hoitajien toiveet sekä tarpeet. Suunnittelemamme ratkaisut ovat kulutuskestäviä ja esteettisiä.