Säilyttämisen hallintasuunnitelma – opas rakennusperinnön kestävään käyttöön

Mikä on Säilyttämisen hallintasuunnitelma eli SHS?

Säilyttämisen hallintasuunnitelma (SHS) – englanniksi Conservation Management Plan (CMP) – on raportti, jossa tarkastellaan kohteen säilymisen edellytyksiä ja esitetään säilymisen toteutumiseksi tarvittavat periaatteet sekä toimintatavat. SHS:ssa tarkastellaan kohteen historiaa, nykytilannetta, arvoja ja säilyneisyyttä. Niiden perusteella muodostetaan periaatteita ja toimintatapoja kohteessa tehtävien muutosten ohjenuoraksi. SHS:n toimii kohteen säilyttämisen oppaana sekä hallinnan, käytön ja ylläpidon pitkän tähtäimen ohjeistuksena ja apuvälineenä. SHS palvelee myös silloin, kun tehdään päätöksiä kohteen suojelusta.

Pasilan Konepajan Kokoonpanohallin ja Maalaamon kattoikkunat ovat esimerkki rakennusosasta, johon kohdistuu erityisiä muutospaineita.

SHS:n sisältö ja rakenne

SHS:n rakenne toistuu pääosin kohteesta riippumatta, mutta sen laajuus ja siihen sisällytettävä tieto vaihtelevat kohteiden erilaisten ominaisuuksien ja tarpeiden mukaan. SHS:n rakenne muodostuu seuraavasti: 1) Johdanto. 2) Kohdeselvitys (rakennushistoria, nykytila ja muutoshistoria, dokumentoitu aineisto). 3) Suojeluperiaatteet (suojelutilanne, restauroinnin ja käytön periaatteet, arvojen ja merkitysten arviointi). 4) Suojeluperiaatteiden käytännön toteutus (ohjeet ja suositukset, käytön reunaehdot, hallinto, hoitosuunnitelmat ja niiden käytännön toteutus, ympäristötekijät, tulevaisuus). 5) Liitteet.

Suomalaisia ja kansainvälisiä esimerkkejä

Maailmalla CMP-raportteja on laadittu jo vuosia. Tunnettujen kohteita ovat esimerkiksi Eames House sekä Sydneyn oopperatalo. Suomessa SHS on nousemassa laajempaan tietoisuuteen rakennussuojelun työkaluna. Olemassa olevan rakennuskannan korjaus- ja muutosvaiheiden parissa työskenteleville tuttu asiakirja on Rakennushistoriaselvitys eli RHS. SHS:n pioneerikohteena Suomessa on Paimion parantola, jolle Alvar Aalto -säätiö laati Säilyttämisen hallintasuunnitelman vuosina 2014-2015. Paimion merkittävän työn pohjalta säätiö julkaisi SHS-oppaan, jossa on esitetty seikkaperäisesti, mikä SHS on ja mitä se pitää sisällään. Laadimme toimistossamme Pasilan Konepajan Kokoonpanohallin ja Maalaamon SHS:n yhteistyössä Tilaajan ja Museoviraston kanssa. Yhdessä muiden kohteesta laadittujen selvitysten kanssa SHS tukee kohteen muutosprosessia teollisuuskiinteistöstä aktiiviseksi, kaupan ja kulttuurin toimintoja yhdistäväksi, ihmisten kohtaamispaikaksi.

Kohteen rakennus- ja muutosvaiheiden esittäminen kerrostuneisuuskaaviona osana Säilyttämisen hallintasuunnitelmaa. Esimerkkinä Pasilan Konepajan Konepajahallin ja Maalaamon SHS.

SHS:n hyötyjä kohteen omistajalle, käyttäjälle ja muille osapuolille

Kohteen omistajalle SHS on dokumentti, joka auttaa kohteen hallinnoinnissa. Samalla se osoittaa kohteen arvon. Käyttäjän kannalta SHS toimii “käyttöohjeena” ja tietopakettina. Huoltoa ja ylläpitoa tekevä toimija saa SHS:stä käytännön ohjeistuksia ja suosituksia työhön sekä kokoaa kohteen tiedot yhteen paikkaan. Viranomaiset ja suunnittelijat voivat hyödyntää SHS:n sisältämää tietoa, joka toimii päätösten tukena, kun korjaus- ja muutoshanke on ajankohtainen. Suojelukohteet säilyvät, mutta omistajat ja tilanteet muuttuvat, joten on tärkeää, että SHS:ää voidaan tarpeen tullen päivittää ja täydentää.

Emilia ja Pekka Saatsi