Pasilan Konepajan kokoonpanohallin ja maalaamon SHS ja muita selvityksiä

1901-1910 valmistuneiden VR:n vanhan konepajan kokoonpanohallin ja maalaamorakennuksen Säilyttämisen hallintasuunnitelma (SHS) sekä muita selvityksiä | Sijainti Helsinki | Kohde on suojeltu asemakaavalla sekä Rautatiesopimuksella (1998) | Laajuus 18 710 m2 | Tilaaja The Train Factory Oy | Selvitykset valmistuneet 2019-2020

Säilyttämisen hallintasuunnitelma (SHS)

Säilyttämisen hallintasuunnitelma (SHS) – englanniksi Conservation Management Plan – on raportti, jossa tarkastellaan kohteen säilymisen edellytyksiä ja esitetään säilymisen toteutumiseksi tarvittavat periaatteet sekä toimintatavat. Laatimassamme Pasilan Konepajan Kokoonpanohallin ja Maalaamon SHS:ssa tarkasteltiin kohteen historiaa, nykytilannetta sekä arvoja ja säilyneisyyttä. Niiden perusteella muodostettiin periaatteita ja toimintatapoja, jotka toimivat rakennuksessa tehtävien muutosten ohjenuorina. SHS:n tavoitteena on toimia Kokoonpanohallin ja Maalaamon säilyttämisen oppaana sekä hallinnan, käytön ja ylläpidon pitkän tähtäimen ohjeistuksena ja apuvälineenä.

Laatimamme SHS:n rakenne on seuraava. Kohdeselvitysluvussa on esitetty rakennushistoriakatsaus, nykytilanne sekä suojelutilanne. Suojelun periaatteet -luvussa on esitetty arvottaminen sekä restauroinnin ja käytön periaatteet. Suojelu käytännössä -luvussa on esitetty tilakohtaiset suositukset ja käytön reunaehdot. SHS:n liitteinä ovat kerrostuneisuuskaaviot, rakenteiden arvottamiskaaviot, luettelo tehdyistä selvityksistä, muutospainekaaviot sekä laatimamme selvitys Rakennushistorian huomioiminen suunnittelussa – vaippa ja runko.

Säilyttämisen hallintasuunnitelma on dokumentti, jota on tarkoitus päivittää hankkeen edetessä. Päivitykset kohdistuvat erityisesti liitteenä oleviin kaavioihin sekä liitteeseen 4 (tehdyt selvitykset). SHS on valmistunut 2020.

Rakennushistorian huomioiminen suunnittelussa – vaippa ja runko

Laatimamme selvitys tarjoaa Tilaajan ja Museoviraston kanssa yhteisesti hyväksi katsotut raamit suunnittelun pohjaksi. Selvitys sisältää korjaussuunnittelun yleisiä periaatteita, sekä niiden soveltamista kohderakennuksen vaippa- ja runkorakenteisiin rakennusosittain. Käsittelimme työssä kohteen tilallisia ja rakenteellisia lähtökohtia, olemassa olevien rakenteiden käsittelyä sekä uuden ja vanhan liittymistä toisiinsa. Selvitys on laadittu kaksikielisenä: suomeksi ja englanniksi. Englanniksi selvityksen nimi on Heritage Strategy – Building Fabric and Frame. Selvitys on valmistunut 2019.

Rakennuslupakohtaiset Rakennussuojeluselostukset

Kokoonpanohallin ja Maalaamon korjaus- ja muutoshanke on kooltaan suuri ja sen toteutus vaiheistettu, ja se on siksi jaettu useampaan rakennuslupaan. Olemme laatineet rakennuslupakohtaisia Rakennussuojeluselostukseksi nimettyjä selvityksiä, joiden tarkoituksena on tarkentaa suunnittelun ohjenuoraksi laadittua Rakennushistorian huomioiminen suunnittelussa -selvitystä. Rakennussuojeluselostuksessa luetellaan kyseisen rakennusluvan puitteissa toteutettavat muutokset, ja kerrotaan mihin periaatteisiin kyseinen toimenpide perustuu. Selostuksen aiheena ovat olleet mm. julkisivuihin kohdistuvat muutokset, lounaisen ns. kuivaamosiiven purkaminen, sisätilamuutokset ja kattolyhtyihin kohdistuvat muutokset.