Puolarmetsän sairaalan rakennushistoriaselvitys

1970-luvun sairaalarakennuksen rakennushistoriaselvitys | Sijainti Espoo | Laajuus 20 000 m2 | Tilaaja Espoon kaupunki | Työ valmistunut 2016

Sairaalarakennus oman aikansa arkkitehtuurin ilmentäjänä

Puolarmetsän sairaala sijaitsee Espoossa Olarin kaupunginosassa. Sairaalarakennus on Arkkitehtuuritoimisto Veijo Martikaisen suunnittelema ja valmistunut vuonna 1977. Sairaalarakennus on arkkitehtuurinsa osalta suunnitteluajankohdalleen ominainen. Rakennusmassa koostuu useammasta matalasta, maastoon asetellusta siivestä, jotka yhdistyvät käytäväverkon avulla. Maanpäällisiä kerroksia on neljä, ja täysin tai osittain maan alla olevia kerroksia kaksi, joista alemmassa on tekniseen keskukseen johtava yhdyskäytävä. Korkeimman osan muodostavan vuodeosastosiiven keskellä on kaksi neliön muotoista valopihaa. Rakennus on tasakattoinen, ja sen julkisivut ovat suurimmaksi osaksi puhtaaksimuurattua tiiltä.

Rakennushistoriaselvityksen tarkoitus

Rakennushistoriaselvitys on toteutettu Espoon kaupungin kaavoituksen tarpeisiin Puolarmetsän sairaalarakennuksen arkkitehtonisten arvojen kartoittamiseksi. Selvityksen tarkoituksena on toimia sekä rakennusta tallentavana dokumenttina purkamisen varalta että tarjota työkaluja korjaussuunnittelijalle osoittamalla arkkitehtonisesti merkittäviä rakennusosia ja tilaratkaisuja.

Selvityksen rakenne ja sisältö

Puolarmetsän sairaalaa lähestytään selvityksessä hahmottelemalla sairaalan rakentamisen historiallista, yhteiskunnallista ja paikallista viitekehystä. Rakennushistoria-luvussa tarkastellaan Puolarmetsän sairaalan valmistelua ja rakentumista asiakirja-aineiston pohjalta sekä käydään läpi valmistuneen rakennuksen piirteitä. Luvun lopussa esitellään sairaalassa tehtyjä tilamuutoksia ja nykytilassa näkyviä muutosten kerrostumia.

Sairaalarakennuksen arvottaminen

Viimeisessä luvussa tarkastellaan edellisten lukujen pohjalta muodostunutta kuvaa Puolarmetsän sairaalan erityisyydestä. Nuorehkon rakennuksen arvottamisen vaikeus liittyy menetelmien vakiintumattomuuteen ja toisaalta säilyneen rakennuskannan runsauteen. Puolarmetsän sairaalan kohdalla arvoja etsittiin arkkitehtonisten näkökulmien lisäksi liittymisestä sairaanhoidon ja yhteiskunnan kehitykseen. Materiaalin säilyneisyyden lisäksi on tarkasteltu käyttötarkoituksen säilyneisyyttä.

Saadaksesi laatimamme selvityksen luettavaksesi pdf-muodossa, pyydämme tiedustelemaan asiaa sähköpostitse: pekka@saatsi.fi.