Suomenlinna C24 & C25:n rakennushistoriaselvitys

1890-luvun hirsirakenteisen kasarmirakennuksen ja samaan pihapiiriin kuuluvan uudemman saunarakennuksen rakennushistoriaselvitys | Sijainti Suomenlinna, Helsinki | Suomenlinna on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) | Tilaaja Suomenlinnan hoitokunta | Työ valmistunut 2016

Rakennukset C24 ja C25

Kasarmirakennus C 25 on yksikerroksinen, lamasalvottu hirsitalo, jossa on kaksi toisiinsa nähden poikittaista runko-osaa. Rakennus on perustettu luonnonkivijalalle, mutta alapohja on maanvarainen. Loivassa satulakatossa on saumattu peltikate. C 24 on rankorakenteinen, ympäristöön sovittautuva uudisrakennus, jossa on betonista valettu maanvarainen alapohja ja peltikatteinen satulakatto. Yhdessä makasiinin C 26 kanssa rakennusten muodostama pihapiiri kuvastaa venäläisen varuskunta-ajan suunnittelutavoitteita.

Rakennushistoriaselvitys

Rakennushistoriaselvityksellä on kartoitettu kohteiden kulttuurihistoriallisia ominaisuuksia ja etsitty konkreettisia rakennusosia ja tilaratkaisuja, jotka ilmentävät rakennuksen arkkitehtonista arvoa. Selvityksen lähteet perustuvat ensisijaisesti Suomenlinnan hoitokunnan ja Suomenlinnan linnoitus- ja rakennuspiirustusten arkiston (VeSA) aineiston lisäksi syys-lokakuussa 2016 tehtyjen kahden kenttäkäynnin havaintoihin.

Rakennushistoriaselvityksen ensimmäisessä osassa on käyty läpi rakennusten lähiympäristön kehitystä. Toisessa osassa on tarkasteltu kasarmirakennuksen C 25 rakennustapaa, alkuperäisiä suunnitteluratkaisuja sekä rakennuksessa myöhemmin toteutettuja muutoksia. Kolmannessa osassa on tutustuttu sauna- ja lämpökeskusrakennukseen. Viimeisessä osassa on tarkasteltu edellisten lukujen pohjalta muodostunutta kuvaa rakennusten erityispiirteistä ja nostettu esille tulevaisuuden suunnittelussa huomionarvoisia asioita. Lopuksi on esitetty johtopäätökset, sisältäen yhteenvedon ja arvottamisen.

Rakennusten arvottamisen yhtyeydessä on nostettu esille kaupunkikuvallisia ja maisemallisia arvoja, identiteetti- ja symboliarvoja, historiallisia arvoja, alkuperäisyyteen liittyviä arvoja, rakennushistoriaan liittyviä arvoja sekä säilyneisyyteen liittyviä arvoja.

Kohteiden alkuperäisyyteen liittyvä säilyneisyys on edelleen tavoitettavissa muodon ja toiminnan perusteella. Nykyisen kaltaiset rakennusmassat ovat seisseet maisemassa lähes sadan vuoden ajan. Rakennusten käyttöön on lähes aina liittynyt majoitustoimintaa ja sauna. Käyttötarkoitusten yhtäläisyys on osaltaan vaikuttanut kohteiden edellä esiteltyjen ominaispiirteiden säilymiseen, jotka raskaista muutoksista huolimatta ovat selkeästi tunnistettavissa.

Historialliset kuvat: Suomenlinnan hoitokunta