RHS Vuosaaren Liikekeskus

1965 valmistuneen ostoskeskuksen rakennushistoriaselvitys | Sijainti Helsinki | Laajuus 3 252 m2 | Tilaaja Vuosaaren Liikekeskus Oy | Työ valmistunut 2020

Ostoskeskusten  synty osana lähiörakentamista

Ostoskeskusten rakentaminen 1950- ja 1960-luvuilla kytkeytyy vahvasti kaupungistumisesta johtuneeseen lähiörakentamisen aikakauteen. Uusia asuinalueita rakennettiin nopealla tahdilla, ja niiden aluesuunnittelussa käytettiin selkeitä periaatteita. Lähipalvelut keskitettiin kevyen liikenteen kulkuetäisyydelle asuinrakentamisesta. Ostoskeskukset olivat modernin lähiösuunnittelun tyypillisimpiä julkisia rakennuksia. Niistä haluttiin luoda viihtyisiä ja aikaansa ilmentäviä, edustavia kokonaisuuksia. Vuosaaren pohjoinen liikekeskus on hyvin säilynyt esimerkki 1960-luvun metsäkaupungin aluesuunnittelun periaatteista. Ostoskeskus on toinen kahdesta Vuosaareen rakennetusta ostoskeskuksesta. 

Laadukasta aikansa arkkitehtuuria

Helsingin kaupunginmuseon selvityksessä Ostari – lähiön sydän (2004) Vuosaaren pohjoinen ostoskeskus on arvotettu luokkaan 1. Selvityksessä todetaan, että ostari on “Arkkitehtonisesti laadukas esimerkki keskeispihan ympärille rakentuvasta ostoskeskuksesta. Osa rakennuksesta on kaksikerroksinen ja atriumpihan lännenpuoleinen sivu on avoin. Rakennukselle on leimallista nauhamainen otsalista, pohjakerroksen sisäänvedetyt lasijulkisivut ja pilareiden muodostama rytmi. Materiaalit ja pelkistetty muotokieli ovat aikakaudelle tyypillisiä. Yleisilmeeltään ostoskeskus on säilyttänyt ominaispiirteensä, vaikka joitain julkisivumateriaaleja on vaihdettu. Liittyy Lauri Silvennoisen suunnittelemaan asuinkerrostaloalueeseen.”

Maisemallisia arvoja

Ostoskeskus sijaitsee viheralueiden ympäröimänä keskellä asuinaluetta. Se muodostaa yhdessä Ilveskorvenpuiston virkistysalueen kanssa tyypillisen asuinalueen palveluiden keskittymän. Ostoskeskuksen puoliatriumpiha avautuu puiston suuntaan, muodostaen näkymäakselin. Ostoskeskus on näkymän päätteenä myös pohjoisen suunasta Neitsytsaarentieltä katsottuna. Tien päätteenä on ostoskeskuksen länsijulkisivulla oleva pilaririvin muodostava katos. Lauri Silvennoisen suunnittelemassa rakennuskokonaisuudessa ostoskeskuksen matala ja vahvasti horisontaalinen arkkitehtuuri korostuu puiston toisella laidalla nousevien maamerkkimäisten laivatalojen rinnalla. Maisemakokonaisuus on edustava esimerkki 1960-luvun aluesuunnittelun ihanteista. 

Rakennushistoriallisia arvoja

Lauri Silvennoisen suunnittelema ostoskeskus on arkkitehtonisesti korkealaatuinen. Se on ominaispiirteiltään tyypillinen ja selkeästi aikaansa edustava. Se on pääosin hyvin säilynyt joitain julkisivumateriaalin muutoksia lukuun ottamatta. Rakennuksen merkittävä arvo on myös ajalle edistyksellisen rakennustekniikan käyttö. Huolellisesti suunniteltu elementtitekniikan hyödyntäminen kattavasti rakenteissa ja detaljiikassa on 1960-luvun lähiöarkkitehtuurin keskeisiä ominaispiirteitä.