Porvoon asemanseudun Rakennetun kulttuuriympäristön inventointi (RKI)

Historiallisen asemanseudun rakennetun kulttuuriympäristön inventointi (RKI) (suojelevan) asemakaavan uudistamisen lähtökohta-aineistoksi | Sijainti Porvoo | Porvoon rautatieasema on valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY) | Laajuus n. 3,6 ha | Tilaaja Porvoon kaupunki | Työ valmistunut 2017

Porvoon asemanseudun rakennetun ympäristön selvitys on tehty osana Porvoon kaupungin asemakaavan päivitystyötä. Selvitys tuo esille alueen rakennetun ympäristön ajallista kerroksellisuutta, sen mittakaavallista ja tilallista kehittymistä sekä omaleimaisuutta. Tavoitteena on ollut koota yhteen riittävä tietopohja ympäristön arvottamiselle ja määräysten antamiselle asemakaavassa. Taustatavoitteena on ollut tukea rakennetun ympäristön vaalimista.

Kohde sijaitsee Porvoonjoen rannassa Vanhan Porvoon, Näsinmäen, Linnamäkien ja Johannisbergin selänteiden sekä jokilaakson muodostamassa maisemallisessa solmukohdassa, jossa Vanha Hämeenlinnantie ja Vanha Helsingintie yhtyvät. Asema-alueen ominaispiirteisiin kuuluvat toimintalähtöinen jäsentely, harkittu puusto, inhimillinen mittakaava sekä ilmeikkään rakennuskannan aikaan saamat vaihtelevat näkymät.

Pääasiassa melko lyhyen ajan sisällä 1870-1910 valmistunut mutta typologisesti monipuolinen rakennuskanta muodostaa olemukseltaan eheän rautateiden historiallisen toimintaympäristön. Rakennustavaltaan ajalleen tyypillinen rakennuskanta on suurimmalta osin hyväkuntoista.

Alue kuuluu valtakunnallisesta arvokkaaseen Porvoonjoen maisema-alueeseen, yhteen Suomen kansallismaisemista ja siihen sisältyy vanhan Porvoo-Hämeenlinna -tien kiinteä muinaisjäännös. Lisäksi osa alueesta kuuluu valtakunnallisesti merkittäviin Rautatieaseman ja Suuren rantatien rakennettuihin kulttuuriympäristöihin (RKY) sekä Porvoon kansalliseen kaupunkipuistoon.

Historiallisia ja maisemallisia arvoja

Porvoon rautatieasemaan liittyy rautatiehistoriallisia sekä laajemmin liikenteen ja teollisuuden historiaan liittyviä arvoja. Asemalla on myös elinkeino- ja sosiaalihistoriallisia arvoja Porvoon ja sen lähialueiden kehityksen kuvastajana sekä ihmisten asuin- ja kohtaamispaikkana. Alue identifoituu julkiseksi ympäristöksi. Veturipihan, ratapihan ja liikenneasemien tunnistettavuus houkuttelee paikalle ihmisiä.

Rakennushistoriallisia arvoja

Porvoon rautatieaseman rakennuskanta on valmistunut pääosin 1870-luvun ja 1900-luvun ensimmäisen vuosikymmenen välisenä aikana. Rakennuskanta on Suomen mittakaavassa vanhaa ja harvinaistunutta. Rakennuskantaan kuuluvat lähes kaikki perinteisen rautatierakennuskannan osat asema-, varikko- ja huolintarakennuksista henkilökunnan asuntoihin ja talousrakennuksiin. Tämän vuoksi rakennuskannalla on erityistä arvoa esimerkkinä suomalaisesta rautatieasema-arkkitehtuurista. Pääosa rakennuskannasta on rakennusteknisesti valmistumisajankohdalleen tyypillistä, joten sillä on rakennusperinteeseen liittyviä arvoja. Varikkorakennuksilla ja -rakenteilla on lisäksi tekniikan historiaan liittyviä arvoja.

Saadaksesi laatimamme selvityksen luettavaksesi pdf-muodossa, pyydämme tiedustelemaan asiaa sähköpostitse: pekka@saatsi.fi.