Hirsitalon siirtäminen – osa 2

Siirtäisinkö kokonaisena vai osina?

Kirjoitussarjamme ensimmäisessä osassa käsittelimme hirsitalon siirtämistä muun muassa rakennuslupamenettelyn ja kustannusten kannalta. Tässä jälkimmäisessä osassa pohdimme, siirtääkö kokonaisena vai osina.

Hirsitalon siirtäminen kokonaisena

Hirsitalon siirtämisessä kokonaisena on sekä hyviä että huonoja puolia. Kokonaisena siirtäminen on periaatteessa nopein, helpoin ja halvin tapa toteuttaa siirto. Kokonaisena siirretty hirsitalo ei lähtökohtaisesti painu, mikä nopeuttaa rakennustöiden valmiiksi saattamista. Jotta siirto kokonaisena olisi mahdollinen, on tiettyjen ehtojen täytyttävä. Ensiksi, rakennuksen tulee olla riittävän hyvässä kunnossa. Jos hirsikehikossa on lahoja kohtia tai jos tilkkeissä on epäpuhtauksia, ne on helpompaa korjata ja uusia purkamisen ja uudelleen kasaamisen yhteydessä. Kuten kirjoitussarjamme ensimmäisessä osassa on todettu, sokkelin on oltava valmiina uudessa rakennuspaikassa, ja sen on oltava tarkalleen entisen kaltainen kaikkine vinouksineen. Tässä kannattaa hyödyntää laserkeilausta. Kokonaisena siirtämisessä vältytään tietyiltä kustannuksilta, joita purkamalla tehtävässä siirrossa syntyy. Toisaalta, kokonaisena siirtäminen edellyttää esimerkiksi järeämpää nosturikalustoa ja mahdollisesti erityisjärjestelyitä kuljetusreitillä, joita ei osina siirrettäessä samalla tavoin ole. Kokonainen hirsitalo painaa monta kymmentä tonnia, joten nostojen ja siirron on tapahduttava suunnitellusti ja ammattimaisesti, jotta vaaratilanteita ei synny.

Saunan kokoisen hirsirakennuksen siirto kokonaisena on järkevää monessa tapauksessa. Tässä kohteessa osa hirsistä oli uusittava ja kehikkoon tehtiin muutoksia, joten purkaminen osiin oli luonteva tapa.

Kokonaisena siirtäminen edellyttää valmistelevia töitä. Esimerkiksi ikkunanpuitteet on numeroitava ja irrotettava, jotta ne eivät rikkoonnu siirrossa. Piippujen ympäristöä on purettava, jotta saadaan tarvittavaa väljyyttä nostoon. Räystäitä on purettava, jos nosto tehdään liinoilla. Painoa yleensä kevennetään esimerkiksi ala-, väli- ja yläpohjaeristeet poistamalla. Jos rakennus on ollut kylmillään, ovat hirret kostuneet ja siten painavat.

Kehikon siirron yhteydessä tulee usein uusittavaksi alimpia hirsiä, mikä on helpointa tehdä siirrettäessä rakennus osina.

Hirsitalon siirtäminen purkamalla ja uudelleen kasaamalla

Purkaminen osiin on yleensä järkevin ja tavallisin tapa hirsitalon siirtämisessä. Kehikon korjaaminen ja muokkaaminen onnistuvat luontevasti. Tilkkeet tulevat uusituiksi ja siten varmistetaan niiden puhtaus ja kunnollisuus. On parasta, jos sama työporukka hoitaa purkamisen ja uudelleen kasaamisen. Vähintään rakennusosien merkkauksen on oltava yksiselitteinen ja looginen. Rakennusosien välivarastoinnissa on huomioitava uudelleen kasaamisen työjärjestys. Hymyä hyydyttää, jos seuraavaksi tarvittava hirsi on sommiteltu pinon alimmaiseksi. Parhaassa tapauksessa uudelleen kasaaminen voitaisiin tehdä välittömästi purkamisen jälkeen, jolloin vältetään pitkäaikaisvarastoinnista aiheutuvat kustannukset ja vaurioitumisriskit niin rakennusosille kuin merkinnöille. Hirsi kerrallaan siirretty hirsikehikko painuu, mikä on huomioitava rakentamisen aikataulussa ja suunnitteluratkaisuissa. Painumisesta osa johtuu hirsien kuivumisen aiheuttamista kutistumisesta ja osa painovoiman aiheuttamasta hirsien tiivistymisestä toisiaan vasten. Jos ja toivottavasti kun hirret on siirretty kuivina ja pystytetty ilman pitkää välivarastointia, on kuivumiskutistuminen vähäistä. Painumista kannattaa seurata ja ryhtyä pinnoitustöihin, kuten esimerkiksi huokolevyttämiseen tai savirappaukseen, vasta kun on selvää, että painuminen on pysähtynyt. Vesikatto on syytä rakentaa heti rungon pystytyksen yhteydessä valmiiksi, jolloin rakennus saadaan sääsuojaan, mutta myös siksi että katolle kertyvä lumi tuo tarpeellista lisäpainoa painumista jouduttamaan. Lumisen ja kylmän talven jälkeen, kun sisällä on pidetty lämmöt päällä, ollaan jo voiton puolella painumisen osalta.

Emilia ja Pekka Saatsi